Sunday, April 7, 2013


לכשרצה ה' להוריד שפע לעולם הגשמי והרוחני עשה כדרכו, מהאינסוף לזה העולם ומשבאינסוף אין תחילה וסוף ואין שינוי, כך השמש מאירה מרצונו על הנבראים באופן קבוע (לשמש יש גם התחלה וסוף מזה שהיא בתוך הבריאה אזי מאירה היא פעם בבריאה).
ומשאין בכוחם ודרכם של נבראים התחתונים לקבל השפע כדרך העליונים בקביעות (נהנים מזיו שכינתו וכו') נתחייבה המציאות להתגלגל בכל יסודותיה.

לכן הארץ סובבת מפני השמש ובזאת יש שבירת הנצח ליש ואין, דהיינו יש הארה ביום ואיו (ישירה) בלילה. ומשאנשים לא יחשבו שאין השגחתו ית' בלילה שם הירח והמאורות לממשלה בה שמאירים מרצונו גם.
מופלאה דרכו וחכמתו שיש בכך שימור עקרונות בסיסיים שהוא יתברך, אין בו שינוי וצימצום (אלא מאיר קבוע) ואינו מצמצם נתינתו חלילה אלא קבלתו של האדם ע"י שמסובב פני כל העולם בלילה.
ומזה אפשר לדעת דברים הרבה, כגון שיש לנבראים צורך/חובה/מגבלה בשני סוגי קבלה. האחד ישיר ואחד חוזר. וזה סוד זכר ונקבה, אב ואם , נידה וטהרה, חול וקודש, גלות גאולה, האחד בגלוי והשני בהסתר וזו המצאיות אשר יצא אליה האדם מגן העדן.
ואל תומר שלפי חטאו אין העולם היה מתגלגל וכי לא היה צורך בכך אלא כפי שהכין לו ה' מקום עליון אילו היה שומע בקולו כך הכין לו גם את העולם באם יתגשם האדם בעורלתו ויחטא שמה יהיה לו מקום בו יעשה תשובה ולא יאבד חלילה. כאב ואם שנותנים לבנם האחד את הדעת והחינוך והשני מלבוש ומזון.
(תזכורת לנושא נוסף) – כפי שמצאתי כי העלה בצומח חייב שני פנים, אחד עליון הפונה ישירות לשמש והשני מקבל אור חוזר מהאדמה שאילו אין הדבר היה כך, אין העלה היה תלוי ולא והיו לו שני פנים אלא היה דבוק על גוף הצומח..)
השמש מגלה סוד שבירת הנצח בזה העולם והנעשה בדין בתחילה והופך לרחמים שמאירים לנבראים. ומה כתיב בדין, שאינו משתנה.