Thursday, December 9, 2010

יש "יותר" חיים מחוץ לכדור הארץ מאשר על הארץ - כנסו

יש "יותר" חיים מחוץ לכדור הארץ מאשר על האר  
כפי שברור לכל, הבריאה כולה נוצרה בהדרגה. 
הדרגה זו טבועה בכל והיא מתחילה מכלום מוחלט ועד יש מוחלט ומה שבינהם האדם עם כל מה שהוצרך לו... 
אם יש חיים בכדור הארץ מוכרח שיהיה מצד אחד "כמעט חיים" ומצד שני "יותר חיים" וכך בהדרגה אנלוגית לשני הכיוונים עד ל"מוחלט" שבקצבות ה"יש" וה"אין". 

לכן מוכרח שיהיה "כמעט אדם" ומה שמוכרח לו להתקיים , ו"יותר אדם" ומה שמוכרח לו להתקיים... ואלו מציאויות דומות למה שאנו מכירים והופכות ל"בריאות משונות" ככל שהמבט מתרחק בגלל שהשוני גדל ואין אנחנו יכולים לשאת אותם בליבנו לכן לא הוכרחנו לפגוש בהם וטוב שכך.

אנחנו איפשהו בהדרגה בין "אין" ל"יש" ואנחנו מדרגה אחת עם תתי המדרגות הנצרכות לנו לשני הכיוונים... אז נגיד שאנחנו באמצע אז יש המון מדרגות לכיוון ה"אין" ולכיוון ה"יש" ואם אנחנו באחד הקצבות... זה מצריך המון מדרגות עד הקצה הנגדי.
מה שכן, במבט ככלי, כל "הייצורים" ובכל העולמות, הפחותים והיתרים הינם תוצאה של רצונו יתברך וכל הבריאה אינה אלא אותו ":אדם" על כל צורותין :)