Friday, November 26, 2010

YNET: התפשטות היקום: האם איינשטיין צדק?

עם כל הכבוד לאינשטיין , ויש , הוא היה בור ועם הארץ ולא זכה להכיר בתורת ישראל הקדושה, ומזה שמטמא לא יוצא טהור , כל יישום עבודתו המדהימה יצר את המפלצת הגדולה שידע האנושות!

היה מבין את הנקודות הברורות הבאות : 
1. סיבת היווצרות היקום היא בריאת נבראים מרצון הבורא להטיב וזה גבול יכולת התובנה של נברא בנושא
2. אמת הקיום הכללי על כל פרטיו הינו רצון הבורא וגם שמו "ה' אלקיכם אמת"
3. כל חלקיק לעולם יתחלק לשני חלקים ולכל חלק מהשניים יש שני פנים , יחד עם אמת קיומו מהווה שילוש "קדוש" , אמת קיומם+שחור+ לבן.
4. נקודת ההתחלה של היקום הוא האין-סוף ורבדיו התחתונים ב"סוף" (מזה שתחילתו באין סוף לא מאפשרת קביעת גילו וזה לא נתפס עדיין למדענים ה"חיצוניים" כי ה"יום" הראשון תחילתו באין סוף וסופו בבריאה ואנחנו תפוסים בהגדרות שלנו לכן "יום" מצטייר כפשוטו ומזה לא נתפס במלוא משמעותו  )
5. כל חלקיק על צורותיו תלוי אמת קיומו
5.5 כל היקום הוא אדם בצורתו בסיבתו ובהשגחת הבורא דרך רצונו (אמת קיומו)
6. תלות קיום כל חלקיק באמת קיומו מסביר למה האמת קשורה לכל, מחברת הכל ו"מודעת" לכל .
7. אמת יש אחת ללא קשר למתבונן ומכיוון שיש מתבוננים רבים קצת שונים בצורתם זה מזה, מכך פירושיו שונים משוני צורתם התחתונה. בעולם החומר יש חילקי דעות , ברבדים עליונים יותר יש הסכמה וציות לחוקיו לפי המדרגה, לכן למאלכים אין בחירה ככל שהם קרובים יותר מעלה.  
8. נברא לא יכול "להכיל" את בוראו, סיבותיו ומציאותו לכן נברא בצורתו התחתונה "כלוא" במסגרת בריאתו לכן לא תהיה תשובה שלא ניתנת לשני פירושים בעולם הזה.
9. כל מבנה חלקיקים מורכב שואף לחזור ליסודותיו מיד עם הרכבתו לכן כל היקום החומרי שואף לחזור למצבו העקרוני "רוחני"
10. כל התשובות בתורתנו הקדושה , חבל לפספס