Sunday, October 24, 2010

בשלושת אלו נעשת שליחותו


עד שמל אברהם לא יכולה שכינה להתגלות בפניו ומשמל ראה במלאכים כאנשים . ולמה שלושה , שבשלושה אלו נעשית שליחותו של הקב"ה , האחד לנבוא והוא מיכאל , האחד לדין והוא גבריאל והאחד לרחמים והוא רפאל ואלו באו לאברהם כדרך שעתידין להיות ישראל עושי צדקה ומשפט . והנבואה היא צדקה משמים והמשפט נעשה בדין ורחמים. ואילו לוט שהיה הדיוט ראה שני המלאכים בלבד האחד בא להחריב והשני להצילו ועמוקים הדברים מנשוא אותם כאן...