Wednesday, October 20, 2010

למה לרוב האיש נפטר הראשון מבני הזוג

אם נתבונן בדברי יסוד ,פשט הדבר לעיני כל.

הצד הזכרי משול הוא לשמש בהיותו משפיע ואילו הנקבי לירח בהיותה מושפעת וזוהרת מאורו של המשפיע בלבד וזה פשוט.

ועל דרך זו, איש ואישה יחידת אדם שלמה הם  שנאמר "זכר ונקבה בראם ויברך אתם ויקרא את שמם אדם ביום הבראם".
וכפי שכל אחד שם לבו בהנהגתו בעולם יתברך , כל דבר חי שמגיע לקיצו , קודם מסתלק ממנו כח ההשפעה ואחר כך גופו.
והאיש, כח ההשפעה הוא בביתו  והאישה עיקר הבית ועל זה הדבר שנתמעט באדם השלם חיותו , מסתלק ממנו ההשפעה וזה האיש. 
ועוד ניתן לראות מזה כי האיש זכר הוא לאישה ונקבית נשמתו מול בוראו כי אין כוחו בא אלא ממנו יתברך.