Wednesday, October 13, 2010

ואלו מקצת דברים שצריך שנדע בעיון

שכל נברא נעשה בהדרגה ובזה מחו חכמי החיצונים ובאו על משיחי השקר שלא הבינו דברי התורה מקטנות נשמתם ואמרו כי הכל נעשה בדין ומיד ונעזב לדרכו, אך אלו ואלו כפרו בעיקר כדרכי עכו"מ.

וכי אין דרך העיניים לראות אחדותו ואין דרך הכתוב לדבר נפלאות אך אלו הכלים בהם נדע במקצת עניינם לפי כח השכל ועיון זה לעזר בלבד ולא בדמות אדם חלילה.

וכל העוסק בחומר לומד על הרוח והעוסק ברוח לומד על החומר וצריך האדם בהם יחד כנאמר "לא על הלחם (החומר) לבדו יחיה האדם כי על מוצא פי ה' - רוח

אין מעשה ללא מחשבה (תנסו) "סוף מעשה במחשבה תחילה " , וכך גם כל צורה וצורה מקורן ברצונו , והוא ית' רוצה בנבראים בכל עת וזו נשמתם . והגוף התחתון הוא סוף המעשה.

כי הקו כעין הצינור היורד לנבראים אחיד הוא בחלקו העליון ורב הוא בחלקו התחתון כריבוי חלקי הנברא ואורו כעניינו. וזה שאמרו השגחה פרטית ונשמת כל חי. וכל הנמצאים האחרים לא נמצאו קיימים בפני עצמם אלא לצורך זה

מחשבה תחילה - פרצוף


סוף מעשה
וכח שם בהם וזה ממלא חסרונו של זה וכך דרך כל חל שנאמר פרו ורבו ומלאו את הארץ . וברכה גדולה זו אם בדרך הישר מולידים הם צאצאים נאים ואילו בלאו מקלקלים את הבריאה כולה .ואין בכח מלאכים טעות גסה כי אם דקה מאוד אבל כן בכוחו של מדבר הבחירה.
ואין אתה יודע דרך הישר באמת אלא במצוות.

חלל זה שהוכן לנבראים, עגול הוא ,כי אין כח המשפיע משתנה חלילה והשפעתו שווה מכל צד וצד וזה דבר פשוט שלא נודע לאומות העולם כי אין בהם אמונה.
ואם תלך ישר לא תגיע לסוף כפי שאתה יכול לצעוד על כדור הארץ לעולם.

והבריאה כולה נראתה באבן השתיה ומשם התפשטה לכל ומעליה קודש הקודשים ולעתיד לבוא תתכנס בה בחזרה , וזה מרכז היקום כולו , גם עקרונית וגם מעשית.