Tuesday, February 5, 2008

קרוב רחוקיסוד ההסתר וכלל הנגלה אחד הם, ומביט האדם ברקיע ושואל מה דבר המאורות הרבים והחלל הגדול, הלא האדם הוא תכלית הבריאה ? לכן מה מועילים לו מאורות אלו במרחק כה רב מהישג ידו ? ואכן נכון וטועה הוא באותה עת כמו שרחוקים המאורות מגופו אך קרובים הם למחשבתו . ואילו ידע כי למרות שרחוקים הם מגופו במידת החומר , מושפעים ומשפיעים במאורות ישירות ממידותיו ומעשיו בעולם, היה מבין ומיטיב לבריאה כולה. כי המתקן מידותיו ומעשיו כאן, מתקן הוא את הבריאה כולה .ולדבר זה ניתנו לו המצוות כשם שבעל מקצוע נקרא לתקן דבר מה כדי לקבל שכרו ובדרך פלא אינו חייב להמציא עצמו את כליו אלא כל אלו מונחים לפניו במקום הקלקול.
וככל שמידות ומעשי ישראל יוסיפו להתקלקל כך היקום ימשיך חסרונו בחילוקו ויתרחב. ובתשובה יאחדו את השם השם וישיבו הבריאה כולה קרוב לשלם